අගමැතිවරයා ඉවත්විය යුතුයැයි ජනමතයක් ගොඩනැගෙයි.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *