මහා බැංකු වංචාවට නොදෙවෙනි රනිල්ගේ තවත් ගැහිල්ලක් මෙන්න, රනිල් සහ ගෝලයෝ මිලියන 36000ක් අධිවේගී මාර්ග වලින් පිල්ලි ගහලා.වීඩියෝ සහිතයි

https://youtu.be/vaykrPyf1EM

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *