ආත්ම ගරුත්වය තිබේ නම් අධිකරණ ඇමති ඉල්ලා අස්විය යුතුයි – ඇමති සරත් ෆොන්සේකා වල්ගය උස්සයි.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *