ක්‍රිකට් සභාපති වහාම අස්කළ යුතුයි, රේස් ඔට්ටු කාරයොත් එක්ක මේක කරන්න බෑ, ඉදරියට මම තීරණාත්මක තීන්දුවක් ගන්නවා ඇමති අර්ජුන කියයි. වීඩියෝ සහිතයි

Chairman of SLC should be dismissed – Arjuna Ranatunga

මට මතකයි ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා කිව්වා රවී කරුණානායක ඇමැතිතුමා ඉල්ලා අස් වෙන්න ඕන කියලා. නමුත් ඊට කලින් අස් කරන්න ඕන එවැනි කථා කියන ඒ අයමයි. අද ක්‍රිකට් පරිපාලනය ඉතාම දුර්වල තත්ත්වයකට පත් වෙලා. තරග පරිදිනවා. ඒ නිසා ක්‍රීඩා ඇමැතිතුමා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන ක්‍රිකට් පරිපාලනය වෙනස් කිරීම. හරි පුද්ගලයින් අතට ක්‍රිකට් පරිපාලනය භාරදීම.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *