හම්බන්තොට වරාය චීනයට විකුණන ඩොලර් බිලියන 1.1, නව සේද මාවත ඉදි වූ පසු වසරක් තුළ ඉපැයීමට අපට හැකියාව තිබුණා. මේ ආණ්ඩුව අද කරන්නේ කිසිදා සමාව දිය නොහැකි අපරාධයක්! වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *