යහපාලනය දොරේ ගලයි, චන්දිම-විජේපාල කසළ නිසා පැටලෙයි.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *