මෙන්න බදූර්දීන්ගේ අලුත්ම විල්පත්තු ආක්‍රමණය, රක්‍ෂිතය හෙලි කිරීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම් විරුද්දයි.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *