සලකුණ දේශපාලන වැඩසටනේදී අගමැතිගේ සහ පොලිස්පතිගේ ක්‍රියාකාරකම් සමබන්ධයෙන් ඇසු ප්‍රශ්නයෙන් විජයදාස රාජපක්ෂ කැලබෙයි මාධ්‍යවේදියාට මොංගල් කියා අපහස කරයි.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *