චීනයෙන් නව ගිනස් වාර්තාවක් පහන් කූඩු උත්සවය සඳහා ඩ්රෝන් යානා 1000 ගුවන් ගත කරයි.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *