තල්මසුන් 300කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මිය ගොස් ඇතිබව නවසීලන්තයෙන් වාර්තාවේ.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *