පුපුරන ද්‍රව්‍ය අඩංගු මිසයිල ශ්‍රීර්ෂයක් පුපුරා ගිය හොත් වෙන විනාශය.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *