සිරියාවේ සටන් විරාමයට සමගාමීව සිරියාවේ රැදීසිටින රුසියානු හමුදා ප්‍රතිශතය අඩුකිරීමට රුසියාව තීරණය කර තිබේ.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *