තුර්කියේ ස්ටැන්බුල් නගරයේ 2017/01/01 රාත්‍රී සමාජ ශාලාවක් තුල අයි.එස්.අයි.එස් ත්‍රස්තයන් වෙඩි තැබීම ආරක්‍ෂක කැමරාවල සටහන් විතිබෙන අයුරු. වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *