ඇපල් IPhone නිෂ්පාදකයින් විසින් නිර්මාණය කරන ඇපල් විශ්ව විද්‍යාලය.වීඩියෝ සහිතයි.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *