සිරියානු ජනාධිපතිගෙන් බටහිරට චෝදනා, සම්මුක සාකච්ඡාව.වීඩියෝ සහිතයි.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *