මුලු රටටම අමතක වූ මහරජා ආයතනයට අමතක නොවූ අපටද අමතක නොවූ රනිල්ගේ මහබැංකු වන්චාව :- කෝප් වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම. වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *