සුමනරථන හිමි පොලීසියට යහපාලකයන්ට කළ අපූරු දේශනාව මේ බික්ෂුන් වහන්සේ කාවෙනුවන්ද මේ හඩ නගන්නේ අපේ සිංහල ජාතිය බෟද්ධ රට සහ බෟද්ධ ආගම වෙනුවෙන්.වීඩියෝ සහිතයි

Read more