ෆෙඩරල් ආරක්ෂක සේවයට අනුව, රුසියානු කළු මුහුදු හිටපු සේවා සාමාජික බුද්ධි එක් රැස් කිරීම සහ යුක්රේන රාජ්‍යට බුද්ධි තොරතුරු ලබාදීම සම්බන්දයෙන් සැකපිට ක්රිමියාවේ රඳවා ගෙන ඇත

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *